اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

وبسایت اسکناس در دست به روز رسانی میباشد و از اول اسفند ماه 92 با تکمیل مطالب و آپشنهای سایت به صورت کامل در دسترس قرار خواهد گرفت

دسته بندی اسکناس ها

دسته بندی اسکناس ها

B-50 اسکناس 20 ریال رضا شاه 1316,پشت اسکناس فرانسوی,مهر 1319

B-50 اسکناس 20 ریال رضا شاه 1316,پشت اسکناس فرانسوی,مهر 1319

B-49 اسکناس 10 ریال رضا شاه پهلوی 1316,نوشته پشت فرانسوی,مهر 1319

B-49 اسکناس 10 ریال رضا شاه پهلوی 1316,نوشته پشت فرانسوی,مهر 1319

B-1 اسکناس 1 تومان سری اول قاجار نوشته پشت ONE

B-1 اسکناس 1 تومان سری اول قاجار نوشته پشت ONE

B-20 5 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

B-20 5 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

B-22 20 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

B-22 20 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

B-24 100 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

B-24 100 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

B-25 500 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

B-25 500 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

B-26 10 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-26 10 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-27 20 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-27 20 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-28 50 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-28 50 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-29 100 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-29 100 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-31 1000 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-31 1000 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

B-32 5 ریال سری سوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای پارسی

B-32 5 ریال سری سوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای پارسی

B-33 10 ریال سری سوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای پارسی

B-33 10 ریال سری سوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای پارسی

Top of Page