تصاویر اسکناسها

تصویر اسکناسها

 

کلیه اسکناسهایی که تصویر آنها در وبسایت دانشنامه اسکناس ارائه شده اسکناسهایی هستند که یا متعلق به مجموعه شخصی اینجانب می باشند یا اسکناسهایی هستند که زمانی متعلق به بنده بوده اند و سپس در وبسایت پارس اسکناس به فروش رسیده اند تعداد کمی از اسکناسها اسکناسهایی هستند که اینجانب هیچگاه نداشته ام و تصویر آنها از مجموعه دوستان تهیه شده است.که دراینجا از این دوستان گرامی سپاسگزاری می نمایم.

باری این نکته شایان ذکر است که تصاویر دقیقا از اسکناسهای واقعی تهیه شده و از روی کاتالوگ و کتاب ویا دیگر رسانه های مکتوب و غیرمکتوب کپی نگردیده است.البته برای جلوگیری از سواستفاده برخی افراد آرم اسکناس دات کام در پایین تصاویر اضافه گردیده است.