اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

اسکناس های قاجار (1)

بانک شاهنشاهی ایران

جمعه, 22 آذر 1392 ساعت 05:41
 بانک شاهنشاهی ایران همانگونه که همگی میدانیم امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران برای 60 سال طبق بند بیستم امتیازنامه ننگین روئیتر توسط ناصرالدین شاه قاجار به بارون جولیوس دوروئیتر اعطا گردید.البته امتیاز روئیتر با فشار شدید دلسوزان مملکت به فاصله ناچیزی بعد از آن لغو گردید ولی روئیتر براساس بند بیستم امتیازنامه خود تاسیس بانک شاهنشاهی را پیگیری و به اجرا گذاشت تا فصل جدیدی از چپاول دولت بریتانیا در ایران و همینطور فصل جدیدی از بانکداری نوین در ایران آغاز گردد. در این جا از ذکر جزئیات عملیات بانک شاهنشاهی و سو استفاده های آن که درنهایت منجر به…
Top of Page