اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

اسکناسهای سری اول قاجار (12)

B-1 اسکناس 1 تومان سری اول قاجار نوشته پشت ONE

یکشنبه, 26 آبان 1392 ساعت 08:35
اسکناس 1 تومان وان, اسکناس 1 تومان وان به عنوان اولین اسکناس 1 تومانی ایران با نوشته ONE به جای شیر و خورشید در پشت اسکناس مدت محدودی حدود 6 سال منتشر شد و پس از آن اسکناس 1 تومانی با نشان شیر خورشید به جای نوشته ONE چاپ و منتشر گردید. اسکناسهای اولیه که تاریخ صدور آنها 1890 و 1891 میباشد با امضا دستی و پس از آن با امضا چاپی و امضا ژوزف رابینو و آرتور گراندی میباشد. مهر مخصوص اولیه مامور دولتی در بانک شاهنشاهی به شکل دایره و با نوشته "ثبت و ملاحظه شد" در بالا…

B-2 اسکناس 1 تومان سری اول قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
اسکناس 1 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر با امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی دیده میشوند. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد. اسکناس 1تومان سری اول با سه نمونه ستینگ شماره سریال ودر دو رنگ قرمز و مشکی منتشر شده بود. اسکناسهای یک تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با…

B-3 اسکناس 2 تومان سری اول قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
اسکناس 2 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر با امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی دیده میشوند. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد. اسکناس 2 تومان سری اول قاجار با سه نمونه ستینگ شماره سریال و در دو رنگ شماره سریال قرمز و سیاه منتشر شده بود که البته با شماره سریال قرمز کمیاب تر هستند. اسکناسهای…

B-4 اسکناس 3 تومان سری اول قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
این اولین و آخرین اسکناس با مبلغ اسمی سه تومان است که چاپ ومنتشر شده بودو دیگر هیچگاه اسکناسی با این مبلغ چاپ نشد. اسکناس 3 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر با امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی دیده میشوند. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد. اسکناس 3 تومان قاجار با سه نمونه ستینگ شماره سریال…

B-5 اسکناس 5 تومان سری اول قاجار

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
اسکناس 5 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر با امضای ژوزف رابینو و آرتور گراندی دیده میشوند. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد. اسکناس 5 تومانی نیز با سه نمونه ستینگ شماره سریال و فقط به رنگ مشکی وجود دارد اسکناسهای 5 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول تا قبل از سال 1913 با مهر مخصوص…

B-6 اسکناس 10 تومان سری اول قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
اسکناس 10 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر اسکناسهایی هستند که در ابتدا چاپ و منتشر شده بودند و به مرور زمان کیفیت کاغذ اسکناسهای چاپ شده بهتر شد. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد. اسکناس 10 تومانی سری اول قاجار در دو نوع امضا دستی و امضا چاپی و سه نوع ستینگ شماره سریال و سریال…

B-7 اسکناس 20 تومان سری اول قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
 اسکناس 20 تومان سری اول قاجار با دو نوع جنس کاغذ نازک و زخیم منتشر شده بود که اسکناسهای کاغذ نازک بیشتر اسکناسهایی هستند که در ابتدا چاپ و منتشر شده بودند و به مرور زمان کیفیت کاغذ اسکناسهای چاپ شده بهتر شد. اسکناسهای کاغذ نازک کمیابتر هستند. البته این مسیله فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صدق میکند چون هر اسکناسی وقتی شسته میشود نازکتر میشود و کاغذ آن مقداری از چگالی خود را از دست میدهد. اسکناس 20 تومانی با دونوع ستینگ شماره سریال در رنگ مشکی و شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود. اسکناس 20…

B-8 اسکناس 25 تومان سری اول قاجار

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
اسکناس 25 تومان سری اول قاجار در دو نوع کاغذ نازک و ضخیم چاپ و منتشر شده بود. در مورد اسکناسهای کاغذ نازک باید خیلی دقت کرد چون بسیار نایاب هستند و فقط در مورد اسکناسهای شسته نشده صادق هستند چون اسکناسهای شسته شده در اثر شستوشو نازک میشوند. شماره سریال: اسکناس 25 تومان سری اول قاجار با دو نوع ستینگ شماره سریال و در رنگ مشکی و با شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود. امضا:سکناس 25 تومانی سری اول قاجار فقط با امضا دستی منتشر شده بود.که این امضاها بسته به تاریخ صدور و انتشار آن متفاوت…

B-9 اسکناس 50 تومان سری اول قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
 اسکناس 50 تومان سری اول قاجار در دو نوع کاغذ نازک و ضخیم چاپ و منتشر شده بود. در مورد اسکناسهای کاغذ نازک باید خیلی دقت کرد چون بسیار نایاب هستند و فقط این مسیله در مورد اسکناسهای شسته نشده صادق است چون اسکناسهای شسته شده در اثر شستوشو نازک میشوند. شماره سریال: اسکناس 50 تومان سری اول قاجار با دو نوع ستینگ شماره سریال و در رنگ مشکی و با شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود. امضا:سکناس 50 تومانی سری اول قاجار فقط با امضا دستی منتشر شده بود.که این امضاها بسته به تاریخ صدور و انتشار…

B-10 اسکناس 100 تومان سری اول قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
اسکناس 100 تومان سری اول قاجار در دو نوع کاغذ نازک و ضخیم چاپ و منتشر شده بود. در مورد اسکناسهای کاغذ نازک باید خیلی دقت کرد چون بسیار نایاب هستند و فقط این مسیله در مورد اسکناسهای شسته نشده صادق است چون اسکناسهای شسته شده در اثر شستوشو نازک میشوند.البته این اسکناس در هر شکل بسیار نایاب میباشد. شماره سریال: اسکناس 100 تومان سری اول قاجار با دو نوع ستینگ شماره سریال و در رنگ مشکی و با شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود. امضا:سکناس 100 تومانی سری اول قاجار فقط با امضا دستی منتشر شده بود.که…

B-11 اسکناس 500 تومان سری اول قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
اسکناس 500 تومان سری اول قاجار آنقدر نایاب است که کلکسونرهای حرفه ای هم شاید هرگز نتوانند برای یکبار هم که شده آنرا ببینند.البته اسکناسهای نمونه Specimenآن دیده میشود ولی آنها نیز نسبت به دیگر اسکناسهای نمونه نایابتر هستند. شماره سریال: اسکناس 500 تومان سری اول قاجار با دو نوع ستینگ شماره سریال و در رنگ مشکی و با شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود. امضا:سکناس 500 تومانی سری اول قاجار فقط با امضا دستی منتشر شده بود.که این امضاها بسته به تاریخ صدور و انتشار آن متفاوت بودند. اسکناسهای 500 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری اول…

B-12 اسکناس 1000 تومان قاجار

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
اسکناس 1000 تومان سری اول قاجار آنقدر نایاب است که کلکسونرهای حرفه ای هم شاید هرگز نتوانند برای یکبار هم که شده آنرا ببینند.البته اسکناسهای نمونه Specimenآن دیده میشود ولی آنها نیز نسبت به دیگر اسکناسهای نمونه خیلی نایابتر هستند. شماره سریال: اسکناس 1000 تومان سری اول قاجار با دو نوع ستینگ شماره سریال و در رنگ مشکی و با شماره سریال 5رقمی چاپ و منتشر شده بود. امضا:سکناس 1000 تومانی سری اول قاجار فقط با امضا دستی منتشر شده بود.که این امضاها بسته به تاریخ صدور و انتشار آن متفاوت بودند. اسکناسهای 1000 تومانی نیز مانند دیگر اسکناسهای سری…
Top of Page