اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

اسکناسهای سری دوم قاجار (7)

B-13 اسکناس 1 تومان سری دوم قاجار

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
اسکناس 1 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه واترلو و پسران در لندن و با دو رنگ شماره سریال سیاه و سبز به چاپ رسید. اسکناسهای شماره سبز کمیابتر هستند. برجستگی چاپ اسکناسهای قاجار چه در سری اول و چه در سری دوم خیلی ضعیف میباشد. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید. اسکناس شماره سبز با کد B-13a لیست شده. B13a-1 تومان با شماره سریال سبز

B-14 اسکناس 2 تومان سری دوم قاجار

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
اسکناس 2 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید.

B-15 اسکناس 5 تومان سری دوم قاجار

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
اسکناس 1 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه واترلو و پسران در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید

B-16 اسکناس 10 تومان سری دوم قاجار

دوشنبه, 23 خرداد 775 ساعت 00:00
اسکناس 10 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه واترلو و پسران در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید.

B-17 اسکناس 20 تومان سری دوم قاجار

دوشنبه, 23 خرداد 775 ساعت 00:00
اسکناس 2 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای سری دوم از سال 1924 و با امضای جیمز مک موری-ویووان ال والتر چاپ و منتشر گردید. برجستگی چاپ اسکناسهای سری دوم که در چاپخانه بردبوری ویلکینسون به چاپ رسیده بودند قویتر و ملموستر هستند.

B-18 اسکناس 50 تومان سری دوم قاجار

دوشنبه, 23 خرداد 775 ساعت 00:00
اسکناس 50 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای 50 تومان سری دوم از سال 1924 و با امضای دستی منتشر گردید که این امضا بسته به تاریخ انتشار و صدور متفاوت هستند. برجستگی چاپ اسکناسهای سری دوم که در چاپخانه بردبوری ویلکینسون به چاپ رسیده بودند قویتر و ملموستر هستند

B-19 اسکناس 100 تومان سری دوم قاجار

دوشنبه, 23 خرداد 775 ساعت 00:00
اسکناس 50 تومان سری دوم قاجار در چاپخانه بردبوری ویلکینسون در لندن به چاپ رسید. اسکناسهای 50 تومان سری دوم از سال 1924 و با امضای دستی منتشر گردید که این امضا بسته به تاریخ انتشار و صدور متفاوت هستند. برجستگی چاپ اسکناسهای سری دوم که در چاپخانه بردبوری ویلکینسون به چاپ رسیده بودند قویتر و ملموستر هستند
Top of Page