اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

سری اسکناس های رضا شاه بدون کلاه,نوشته پشت اسکناس فرانسوی (13)

B-38 10 ریال رضا شاه پهلوی بدون کلاه 1315,نوشته پشت فرانسوی

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
اسکناس 10 ریال 1315 با شماره به رنگ قرمز لاتین و نوشته پشت فرانسوی در اواخر سال 1315 چاپ شد و به دلیل تصویر نامناسب طراحی شده از رضا شاه که او را خشمگین نشان میداد مدت زمان کمی در جریان بود و پس از آن اسکناسهای سال 1316 به گردش گذاشته شد.و اسکناس 10 ریال 1315 جع آوری گردید. از این سری به بعد اسکناسهای رضا شاه دارای متن اخطاری به این شرح گردید:"هر کس اسکناس بانک ملی ایران را جعل کند یا با علم به جعل و تزویر,استعمال یا داخل مملکت نماید طبق ماده 98 قانون مجازات عمومی…

B-39 اسکناس 10 ریال رضا شاه پهلوی بدون کلاه,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
اسکناس 10 ریال 1316 با شماره قرمز رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 چاپ شد و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی سمت چپ و فیلیگران سمت راست پشت اسکناس: منظره ای از کوه دماوند امضا: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی به عنوان مدیر کل بانک ملی- عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران فیلیگران:تاج پهلوی به طور کلی اسکناسهای رضا شاه سری پشت فرانسوی در چاپخانه توماس دلارو انگلستان و روی کاغذ نسبتا ضخیم به چاپ رسیده بودند و برجستگی چاپ آنها به خصوص در پشت اسکناس بسیار قابل رویت و لمس میباشد.…

B-40 20 ریال رضا شاه پهلوی بدون کلاه,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
اسکناس 20 ریال 1316 با شماره لاتین به رنگ مشکی و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316و به رنگ نارنجی تیره چاپ شد و منتشر شد.روی اسکناس تصویر رضا شاه در سمت چپ و تصویر شیر و خورشید در مرکز رو به بالا و زیر آن نمایی از تخت جمشید و در دو سوی آن ستون و سر ستون از تخت جمشید نقش بسته و در پشت اسکناس مجموعه پلهای راه آهن بر روی دامنه کوهی از رشته کوه البرز واقع در منطقه ورسک نقش بسته استکه سمت چپ آن با پنج گل نیلوفر ایرانی به صورت عمودی آزین شده…

B-41 50 ریال رضا شاه پهلوی بدون کلاه,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
اسکناس 50 ریال 1316 با شماره لاتین به رنگ قرمز و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 و به رنگ سبز چاپ شد و منتشر شد.روی اسکناس تصویر رضا شاه در سمت راست و نماد فروهر در وسط و نمایی از کوه دماوند در سمت چپ و زیر فیلیگران نقش بسته و در پشت اسکناس نمایی از کاخ داریوش بزرگ در تخت جمشید و نماد شیر و خورشید در سمت چپ آن نقش بسته. امضا: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی به عنوان مدیر کل بانک ملی- عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران فیلیگران: تاج پهلوی به طور…

B-42 100 ریال رضا شاه پهلوی بدون کلاه,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
اسکناس 100 ریال 1316 با شماره مشکی رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 و به رنگ قهوه ای چاپ و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت راست, نمایی از ساختمان اصلی بانک ملی ایران در وسط و فیلیگران تصویر رضا شاه در سمت چپ پشت اسکناس:نمایی از کشتیرانی در بندر انزلی و سمت چپ آن نماد شیر و خورشید و در سمت راست فیلیگران و در قسمت پایین در دو طرف نمایی از هدیه آورندگان بر گرفته ارز پلکان شرقی کاخ آپادانا تخت جمشید نقش بسته. امضا: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی به عنوان مدیر…

B-43 5 ریال رضا شاه پهلوی,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی با مهر 1317

یکشنبه, 20 -2668 ساعت 00:00
اسکناس 5 ریال 1316 با شماره مشکی رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 و به رنگ قهوه ای قرمز چاپ و در سال 1317 و فقط با مهر 15/5/1317 به رنگ قهوهای و همرنگ و با شدت رنگ مختلف و در سه اندازه منتشر شد. کلیشه مهرها فلزی بودند و شدت ضرب مهر پشت اسکناس به وضوح روی اسکناس قابل مشاهده میباشد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت راست پشت اسکناس: آرامگاه دانیال نبی در شوش امضا: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی به عنوان مدیر کل بانک ملی- عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی…

B-44 اسکناس 10 ریال رضا شاه پهلوی,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی با مهر 1317

چهارشنبه, 21 -2660 ساعت 00:00
اسکناس 10 ریال 1316 با شماره قرمز رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 چاپ شد و با تاریخ مهر 15/5/1317 در دو اندازه بزرگ و کوچک و در طیف همرنگ اسکناس رو به بنفش ممهور و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت چپ و فیلیگران سمت راست پشت اسکناس: منظره ای از کوه دماوند و همچنین مهر 1317 تخممرغی شکل امضا: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی به عنوان مدیر کل بانک ملی- عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران فیلیگران:تاج پهلوی به طور کلی اسکناسهای رضا شاه سری پشت فرانسوی در چاپخانه…

B-45 اسکناس 20 ریال رضا شاه پهلوی,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی با مهر 1317

یکشنبه, 20 -2668 ساعت 00:00
B-45 اسکناس 20 ریال 1316 با شماره مشکی رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 چاپ شد و با تاریخ مهر 15/5/1317 در دو اندازه بزرگ و کوچک و در طیف همرنگ اسکناس و رو به قرمز ممهور و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت چپ و فیلیگران سمت راست و همچنین آرم شیر و خورشید در وسط اسکناس و زیر آن نمایی از تخت جمشید نقش بسته پشت اسکناس: منظره ای از مجموعه پلهای راه آهن و در 3کیلومتر منطقه ورسک سوادکوه و همچنین مهر 1317 تخم مرغی شکل امضا: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی…

B-46 اسکناس 50 ریال رضا شاه پهلوی,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی با مهر 1317

یکشنبه, 20 -2668 ساعت 00:00
B-46 اسکناس 50 ریال 1316 با شماره قرمز رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 چاپ شد و با تاریخ مهر 15/5/1317 در دو اندازه بزرگ و کوچک و در دو نوع و رنگ سبز تیره تا روشن ممهور و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ که زیر آن نمایی از کوه دماوند نقش بسته و فروهر در وسط اسکناس پشت اسکناس: نمایی از کاخ داریوش کبیر در تخت جمشید در وسط اسکناس و شیروخورشید در سمت چپ و همچنین مهر 1317 تخم مرغی شکل امضا: سرهنگ رضا قلی…

B-47 اسکناس 100 ریال رضا شاه پهلوی,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی با مهر 1317

یکشنبه, 20 -2668 ساعت 00:00
B-47 اسکناس 100 ریال 1316 با شماره مشکی رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 چاپ شد و با تاریخ مهر 15/5/1317 در دو اندازه بزرگ و کوچک و رنگ قهوه ای تیره تا روشن ممهور و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ و نمایی از ساختمان بانک ملی ایران در وسط اسکناس پشت اسکناس: نمایی از کشتیرانی در بندر پهلوی(انزلی) و شیروخورشید در سمت چپ و نمایی از هدیه آورندگان متعلق به پلکان شرقی کاخ آپادانا در تخت جمشید در دو طرف پایین اسکناس و همچنین مهر 1317…

B-48 اسکناس 1000 ریال رضا شاه پهلوی,تاریخ 1316,نوشته پشت فرانسوی با مهر 1317

جمعه, 21 -2664 ساعت 00:00
B-48 اسکناس 1000 ریال 1316 با شماره قرمز رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 چاپ شد و با تاریخ مهر 15/5/1317 در دو اندازه بزرگ و کوچک و رنگ سبز تیره تا روشن ممهور و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت راست و فیلیگران در سمت چپ و آرم بانک ملی ایران در وسط اسکناس پشت اسکناس: نمایی از کوه دماوند همچنین مهر 1317 تخم مرغی شکل امضا: مدیرکل بانک ملی: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی - مفتش دولت در بانک ملی:عبدالحسین هژیر فیلیگران:تصویر رضا شاه به طور کلی اسکناسهای رضا شاه سری پشت فرانسوی…

B-49 اسکناس 10 ریال رضا شاه پهلوی 1316,نوشته پشت فرانسوی,مهر 1319

سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 11:13
B-49 اسکناس 10 ریال 1316 با شماره قرمز رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 چاپ شد و در سال 1319 با مهر در طیف رنگ همرنگ تا آبی پررنگ اسکناس ممهور و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت چپ و فیلیگران سمت راست پشت اسکناس: منظره ای از کوه دماوند و همچنین مهر 1319 همرنگ امضا: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی به عنوان مدیر کل بانک ملی- عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران فیلیگران:تاج پهلوی به طور کلی اسکناسهای رضا شاه سری پشت فرانسوی در چاپخانه توماس دلارو انگلستان و روی…

B-50 اسکناس 20 ریال رضا شاه 1316,پشت اسکناس فرانسوی,مهر 1319

سه شنبه, 26 آذر 1392 ساعت 11:31
B-50 اسکناس 20 ریال 1316 با شماره مشکی رنگ لاتین و نوشته پشت فرانسوی در سال 1316 چاپ شد و ودر سال 1319 با مهر 1319 و در طیف همرنگ اسکناس و رو به قرمز ممهور و منتشر شد. روی اسکناس:تصویر رضا شاه پهلوی در سمت چپ و فیلیگران سمت راست و همچنین آرم شیر و خورشید در وسط اسکناس و زیر آن نمایی از تخت جمشید نقش بسته پشت اسکناس: منظره ای از مجموعه پلهای راه آهن و در 3کیلومتر منطقه ورسک سوادکوه و همچنین مهر 1319 امضا: سرهنگ رضا قلی امیرخسروی به عنوان مدیر کل بانک ملی- عبدالحسین…
Top of Page