اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

سری اسکناسهای رضا شاه با کلاه (18)

B-20 5 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-20 5 ریال سری اول رضا شاه,5 ریال کلاه کوچک. اولین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه کوچک در اواخر سال 1310 در چاپخانه شرک چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از اول فروردین 1311 به گردش گذاشته شد. امضا دکتر کتر کورت لیندن بلات آلمانی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و دکتر علی علامیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای این سری که شامل ارقام 5 و 10 و 20 و50 و 100 و 500ریال میباشد نقش بسته است. کاغذ هر سه سری اول رضا شاه یا…

B-21 10 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

یکشنبه, 02 فروردين 773 ساعت 00:00
B-21 10 ریال سری اول رضا شاه,10 ریال کلاه کوچک. اولین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه کوچک در اواخر سال 1310 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از اول فروردین 1311 به گردش گذاشته شد. امضا دکتر کتر کورت لیندن بلات آلمانی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و دکتر علی علامیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای این سری که شامل ارقام 5 و 10 و 20 و50 و 100 و 500ریال میباشد نقش بسته است. کاغذ هر سه سری اول رضا شاه یا…

B-22 20 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-22 20 ریال سری اول رضا شاه,20 ریال کلاه کوچک. اولین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه کوچک در اواخر سال 1310 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از اول فروردین 1311 به گردش گذاشته شد. امضا دکتر کتر کورت لیندن بلات آلمانی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و دکتر علی علامیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای این سری که شامل ارقام 5 و 10 و 20 و50 و 100 و 500ریال میباشد نقش بسته است. کاغذ هر سه سری اول رضا شاه یا…

B-23 50 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

شنبه, 21 -2669 ساعت 00:00
B-23 50 ریال سری اول رضا شاه,50 ریال کلاه کوچک. اولین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه کوچک در اواخر سال 1310 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از اول فروردین 1311 به گردش گذاشته شد. امضا دکتر کتر کورت لیندن بلات آلمانی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و دکتر علی علامیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای این سری که شامل ارقام 5 و 10 و 20 و50 و 100 و 500ریال میباشد نقش بسته است. کاغذ هر سه سری اول رضا شاه یا…

B-24 100 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-24 100 ریال سری اول رضا شاه,100 ریال کلاه کوچک. اولین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه کوچک در اواخر سال 1310 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از اول فروردین 1311 به گردش گذاشته شد. امضا دکتر کتر کورت لیندن بلات آلمانی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و دکتر علی علامیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای این سری که شامل ارقام 5 و 10 و 20 و50 و 100 و 500ریال میباشد نقش بسته است. کاغذ هر سه سری اول رضا شاه یا…

B-25 500 ریال سری اول,تصویر رضا شاه با کلاه از روبرو,معروف به کلاه کوچک

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-25 500 ریال سری اول رضا شاه,500 ریال کلاه کوچک. اولین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه کوچک در اواخر سال 1310 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از اول فروردین 1311 به گردش گذاشته شد. امضا دکتر کتر کورت لیندن بلات آلمانی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و دکتر علی علامیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای این سری که شامل ارقام 5 و 10 و 20 و50 و 100 و 500ریال میباشد نقش بسته است. کاغذ هر سه سری اول رضا شاه یا…

B-26 10 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-26 10 ریال سری دوم رضا شاه,10 ریال کلاه بزرگ امضا لاتین. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا لاتین در اوایل سال 1312 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و اولین تاریخ صدور این سری به احتمال زیاد اول آبان 1312 میباشد. پس از رسوایی و محاکمه کورت لیندن بلات آقای حسین اعلا ریاست بانک ملی را به همراه یک آلمانی دیگر به نام هرشیه هرتس عهده دار شد.امضا حسین اعلا و هرشیه هرتس به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک…

B-27 20 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-27 20 ریال سری دوم رضا شاه,20 ریال کلاه بزرگ امضا لاتین. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا لاتین در اوایل سال 1312 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و اولین تاریخ صدور این سری به احتمال زیاد اول آبان 1312 میباشد. پس از رسوایی و محاکمه کورت لیندن بلات آقای حسین اعلا ریاست بانک ملی را به همراه یک آلمانی دیگر به نام هرشیه هرتس عهده دار شد.امضا حسین اعلا و هرشیه هرتس به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک…

B-28 50 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-28 50 ریال سری دوم رضا شاه,50 ریال کلاه بزرگ امضا لاتین. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا لاتین در اوایل سال 1312 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و اولین تاریخ صدور این سری به احتمال زیاد اول آبان 1312 میباشد. پس از رسوایی و محاکمه کورت لیندن بلات آقای حسین اعلا ریاست بانک ملی را به همراه یک آلمانی دیگر به نام هرشیه هرتس عهده دار شد.امضا حسین اعلا و هرشیه هرتس به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک…

B-29 100 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-29 100 ریال سری دوم رضا شاه,100 ریال کلاه بزرگ امضا لاتین. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا لاتین در اوایل سال 1312 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و اولین تاریخ صدور این سری به احتمال زیاد اول آبان 1312 میباشد. پس از رسوایی و محاکمه کورت لیندن بلات آقای حسین اعلا ریاست بانک ملی را به همراه یک آلمانی دیگر به نام هرشیه هرتس عهده دار شد.امضا حسین اعلا و هرشیه هرتس به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک…

B-30 500 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

جمعه, 20 -2669 ساعت 00:00
B-30 500 ریال سری دوم رضا شاه,500 ریال کلاه بزرگ امضا لاتین. با اطمینان میتوان گفت کمیاب ترین اسکناس دوره رضا شاه پهلوی 500 ریال کلاه بزرگ رضا شاه میباشد. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا لاتین در اوایل سال 1312 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و اولین تاریخ صدور این سری به احتمال زیاد اول آبان 1312 میباشد. پس از رسوایی و محاکمه کورت لیندن بلات آقای حسین اعلا ریاست بانک ملی را به همراه یک آلمانی دیگر به نام هرشیه هرتس عهده دار شد.امضا حسین اعلا و…

B-31 1000 ریال سری دوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای لاتین

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-31 1000 ریال سری دوم رضا شاه,1000 ریال کلاه بزرگ امضا لاتین. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا لاتین در اوایل سال 1312 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و اولین تاریخ صدور این سری به احتمال زیاد اول آبان 1312 میباشد. پس از رسوایی و محاکمه کورت لیندن بلات آقای حسین اعلا ریاست بانک ملی را به همراه یک آلمانی دیگر به نام هرشیه هرتس عهده دار شد.امضا حسین اعلا و هرشیه هرتس به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک…

B-32 5 ریال سری سوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای پارسی

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-32 5 ریال سری سوم رضا شاه,5 ریال کلاه بزرگ امضا پارسی. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا پارسی در سال 1313 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از سال 1314 به گردش گذاشته شد. پس از دوره کوتاه ریاست بانک ملی توسط حسین علا در سال 1312 سرتیپ رضاقلی امیرخسروی ریاست بانک ملی را برای 6 سال به عهده گرفت.امضا رضاقلی امیرخسروی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای سری سوم رضا شاه که…

B-33 10 ریال سری سوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای پارسی

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-33 10 ریال سری سوم رضا شاه,10 ریال کلاه بزرگ امضا پارسی. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا پارسی در سال 1313 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از سال 1314 به گردش گذاشته شد. پس از دوره کوتاه ریاست بانک ملی توسط حسین علا در سال 1312 سرتیپ رضاقلی امیرخسروی ریاست بانک ملی را برای 6 سال به عهده گرفت.امضا رضاقلی امیرخسروی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای سری سوم رضا شاه که…

B-34 20 ریال سری سوم,تصویر بزرگتر رضا شاه با کلاه,معروف به کلاه بزرگ و امضای پارسی

سه شنبه, 04 تیر 1392 ساعت 00:00
B-34 20 ریال سری سوم رضا شاه, 20 ریال کلاه بزرگ امضا پارسی. دومین سری اسکناسهای بانک ملی معروف به اسکناسهای رضا شاه با کلاه بزرگ امضا پارسی در سال 1313 در چاپخانه شرکت چاپ اسکناس آمریکا چاپ شد و از سال 1314 به گردش گذاشته شد. پس از دوره کوتاه ریاست بانک ملی توسط حسین علا در سال 1312 سرتیپ رضاقلی امیرخسروی ریاست بانک ملی را برای 6 سال به عهده گرفت.امضا رضاقلی امیرخسروی به عنوان رییس کل بانک ملی ایران و عبدالحسین هژیر به عنوان مفتش دولت در بانک ملی ایران بر روی اسکناسهای سری سوم رضا شاه…
صفحه1 از2
Top of Page