اسکناس دات کام،دانشنامه ی اسکناس های ایران،اسکناس قاجار،اسکناس رضاشاه،اسکناس پهلوی

سری اسکناس های رضا شاه بدون کلاه,نوشته پشت اسکناس پارسی 1317 (0)

Top of Page